Stadgar för Föreningen Bar Social

§ 1 Förening och säte
Föreningen Bar Social är en ideell förening. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§ 2 Syfte
Föreningens syfte är att verka för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling i och omkring staden. Syftet uppnås genom folkbildning, utbildning, arrangemang, möten, projekt, rådgivning samt projekt- och processledning. Bar Social inriktar sig främst på kultur, digitalisering. Bar Social ämnar verka på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

§ 3 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 4 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1/1 – 31/12

§ 5 Medlemmar
Medlem i föreningen godkänner dess stadgar och betalar fastställd medlemsavgift.
Medlem kan vara enskild alternativt juridisk person.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

En medlem som allvarligt skadar föreningen och dess syften kan uteslutas. Styrelsen kan ta beslut om avstängning. Beslut om uteslutning görs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen leder arbetet i föreningen under verksamhetsåret och är ansvarig för att verkställa beslut från årsmötet.

Föreningens styrelse består av ordförande samt max sex ordinarie ledamöter, samt två ersättare.
Ordföranden väljs på två år, ledamöter på två år. Ersättare väljs på ett år.

Styrelsen konstituerar övriga uppdrag inom styrelsen. Detta inkluderar attest- och delegationsordning.

§ 7 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en auktoriserad revisor.

§ 8 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter varav en är sammankallande.

§ 9 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år och före mars månads utgång. Styrelsen beslutar om tid och plats. Kallelse till årsmöte ska ske två månader innan årsmötet. Handlingar till årsmötet ska vara ombuden tillhanda senast två veckor innan mötet.

Följande ärenden ska behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justerare
6. Val av två rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Frågan ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande för en tid av två
12. Val av 6 ordinarie ledamöter till styrelsen för en tid av två år
13. Val av två ersättare till styrelsen för ett år
14. Val av auktoriserad revisor
15. Val av valberedning
16. Fastställande av medlemsavgift
15. Inkomna motioner
16. Förslag från styrelsen
17. Årets verksamhetsplan
18. Årets budget
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutning

§ 10 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra års möte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 11 Rösträtt
Styrelsen samt utsedda ombud, som är registrerade medlemmar, äger rösträtt på årsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning via ombud eller fullmakt är inte tillåtet.

§ 12 Röstning
Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet om inget annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

§ 13 Stadgeändring
Stadgeändring kan bara ske på årsmöten. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet röster på årsmötet. Stadgeändring anges i kallelse/dagordning för årsmöte under punkt 19.

Ändringar av föreningens stadgar om syfte (§2), stadgeändringar (§13) och upplösning (§14) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§ 14 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Beslut om upplösning sker med minst 2/3 majoritet. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på föreningens sista årsmöte.